Хундулуг чонувус! Дараазында списокта бажыннарнын, зданиелернин, черлернин (с/х шолдер, кыштаглар болгаш бажын черлеринин) ээлерин документилерин кылдыртып, сверкалап алырынче кыйгырып тур бис!!!


Хундулуг чонувус!

Дараазында списокта бажыннарнын, зданиелернин, черлернин (с/х шолдер, кыштаглар болгаш бажын черлеринин) ээлерин документилерин кылдыртып, сверкалап алырынче кыйгырып тур бис!!!

Боттарында бар-ла документилерин ап алгаш суму чагыргазынче болгаш ончу-хоренги килдизинче кээринерни кыйгырдывыс!!!

Хуусаазы июль 15-ке чедер.

ЗУ без прав Чаа-Хольский район обнов скрипт
ЗУ РВП Чаа-Хольский район обнов скрипт
ОКСы без прав Чаа-Хольский район обнов скрипт
ПОМ без прав Чаа-Хольский район обнов скрипт
 

Опубликовано: 23.06.21 10:31:00

Тип события: новости