Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 476 НА РАССМОТРЕНИИ 454 РЕШЕНО 22

Хуурак Уйнук Сатовна

Последнее обновление: 09.04.2018

Хуурак Уйнук Хуурак Уйнук Сатовна 1944 чылдын 10 айнын 20 хунуде хемчиктин Чаъс-Суу деп чергек малчын араттын ог-булезинге торуттунген. ? классты дооскаш, ачазынга дузалажып оскус калган дунмаларын азыраар дээш ажыл-агыйже кирген. 1961 чылга чедир Урбунге «Сталин» колхозунга саанчылап ажылдаан. 1964 чылдан эгелеп ог-буле туткаш чаа ажытынган «Найырал» совхозунга кежугунге киргеш аныяк малчыннар болган. Ол-ла чылын ажылынга эки коргузуглерни чедип ап, шыырак малчыннар санынче киргеннер. Совхозтун будурулгезинге ажылдап келген чылдарында ол ажыл-агыйнын экономиказын быжыглаар херекке эвээш эвес улуун киирип чыл санында социалистиг хулээлгезин чедиишкинниг кууседип чораанар. Ажылдап чораан чылдарынга тура соруктуг, эрес-кежээзи биле кадарчы эш-оорунун, чоннунун хундуткелин чаалап ап, чангыс эвес удаа совхоз, кожуун, Республика деннелдиг хундуткелдиг бижиктерни база ортектиг шанналдарга толептиг болуп келгеннер. Чеже-даа ажыл агый, чымыштыг болза Уйнук Сатовна хой ниити ажылга идекпейлиг киржип удаа-тараа удуртукчу ажылдарга сонгудуп чораан. 1966 чылда «Найырал» совхозтун профком кежугуннунге сонгуткан. 1974 чылда коммунистиг партия кежугунунге кирген. Ол шилилгезин бугу назынында оскертпээн. Ол-ла чылын ССР-нин Дээди Совединин Депутадынга сонгуткаш хой-ле мурнунга тургустунган ажылдарны будуруп чылдан чылче эки коргузуглерни чедип ап келген. 1982 чылда Тыва АССР-нин 71 дугаар сонгулда округундан Улуг-Хем район Совединин Депутадынга сонгудуп база-ла хой-хой ажыл-херекти будуруп келген. Ь1987 чылда Тыва АССР-нин 38 дугаар сонгулда округунда аа-хол кодээ Совединин Депутадынга сонгудуп чоннун толептиг айбычызы болуп ажылдап келген. 1988 чылда Шанчы хойжу бригадазынга партия эге организация секретарынга сонгуткаш ол хой ниити ажылын багай эвес куусеткен. Ажы-толун остуруп эки кижизиткени дээш «Медаль Материнства»-нын эдилекчизи куш ажылдын хоочуну база Тыва Республиканын алдарлыг малчыны деп алдар аттарны толептиг эдилекчизи. Амгы уеде чеже-даа хундулуг дыштанылгада болза хуу малын азырап ажы-толуннун, уйнуктарынын улуг чоленгиижи, чоргааралы болуп чурттап чоруурлар.