Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 480 НА РАССМОТРЕНИИ 458 РЕШЕНО 22

Эпидемиологическая ситуация по Чаа-Хольскому району за период с 28.01.2019 г. по 03.02.2019 г. (5 неделя 2019 г.) 

Последнее обновление: 12.03.2019

Эпидемиологическая ситуация по Чаа-Хольскому району за период с 28.01.2019 г. по 03.02.2019 г. (5 неделя 2019 г.) 

Острые респираторные вирусные инфекции 
За период с 28.01.2019 г. по 03.02.2019 г. на территории Чаа-Хольского района зарегистрированы 7 случаев заболеваний острой респираторной вирусной инфекцией, из них среди взрослого населения зарегистрировано 1 случай, детей до 17 лет - 6 случаев. Показатель заболеваемости составил 10,5 на 10 тыс. нас., что не превышает эпидемический порог ( эпидпорог - 54,2). 
* Темп снижения заболеваемости ОРВИ по отношению к предыдущей неделе на 8 случаев, что составило 53,3 %. Темп снижения заболеваемости ОРВИ по отношению к аналогичному периоду 2018 г. на 94 случаев, что на 93,0 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. (101 сл.). 

Уровень заболеваемости ОРВИ не превышает эпидемический порог. 

Заболеваемость ОРВИ среди детей в возрасте: 
* до 14 лет – 4 сл., показатель заболеваемости 18,9 на 10 тыс. нас., что составляет 57,1 % от числа всех заболевших ОРВИ, что на 76,1 % меньше, в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. (73 сл.). 
* от 0 до 2 лет – 3 сл., показатель заболеваемости 68,3 на 10 тыс. населения , что ниже эпидемического порога ( эпидпорог 418,4) и составляет 42,8 % от числа заболевших ОРВИ детей до 14 лет, что на 75 % меньше, в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. (12 сл.). 
* от 3 до 6 лет – 0 сл. ( 0% от числа заболевших ОРВИ детей до 14 лет), что на 13случаев меньше, в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. (13 сл.). 
* от 7 до 14 лет – 1 сл. показатель заболеваемости 9,1 на 10 тыс. нас., что ниже эпидемического порога (эпидпорог 107,6) и составляет 14,3 % от числа заболевших ОРВИ детей до 14 лет, что на 97,9 % меньше, в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. (48 сл.). 
Госпитализирован 1 больной или 14,3 % от числа заболевших ОРВИ, из них детей до 17 лет – 1 или 14,3 %. 
Случаи ОРВИ за отчетную неделю 2019 г. зарегистрированы в 3 административных территориях Чаа-Хольского района: 
- с.Чаа-Холь – 1 случай, или 14,3 %; 
- с.Ак-Дуруг – 4 случаев, или 57,1 %; 
- с.Булун-Терек – 2 случая, или 13,3 %; 
- с.Шанчы – 0 случая, или 0 %;

Грипп дугайында чуну билзе экил 

Грипп дээрге, вирус ооскудукчулуг халдавырлыг аарыг. Ол вирус кижиге аарыг кижиден чышпынар. 
Грипптен аараан кижи кажан улус аразынга чодуруп, аспырыптарга оон бичи-бичии чараазынын дамды-чаштанчылары кадык кижиже дамчып нептерээр. 
Кажан грипп ооскуп нептерээрге, аарыг кижинин эъди изиир, бажы, шынганнары, чустери аарыыр. Бичии уругларга гриппти эртери арай оске, чамдык уруглар шагжоктанып, хой удуур, оскелери-оожукпас, ажыныычал апаар, эъди 37-38 градус чедир изиир, а 2-3 айлыг уругларнын эъди изивейн барып болур, олар чемге хону чокталдырар, думчуу тунар, бичи чодул тыптыыр. 

Бир эвес грипптен аарый берзинерзе: 
-Дурген эмчиге барып хынадыр; 
-Аарыгны боттарынар эмнээрин оралдашпанар, чугле эмчи аарынны шын тодарадып, бажынга, азы эмнелгеге эмнээрин шиитпирлээр. Ылангыя аарыг уругну боттары эмнеп оралдажыырга гриппти аар эртирер болгаш окпе дегдириишкини дээн ышкаш нарыыдаашкынарга чедирер. 

Чуну канчалза эки: 
-Аарыг кижини тускайлап, ангы орээлге ангылаар; 
-Бажынынарны ол пос-биле арыглап чодар; 
-Хунде ийи картап агаарладыр; 
- Чодуруп, аспырып тургаш аскынарны думчук аржыылы-биле дуглаар, ол аржыылды кара-саваннап чуур, бичии болгаш-ла база изиг илиир-биле базар; 
-Хой суук чуул ижиртири чугула (ыт кады болгаш чыжыргана, инек-караа чулуун ижиртир) 
-Эмчинин сумезин тодаргай кууседир. 
Гриппке алыспас дизе, организиминерни камгаланап кужун бедидери улуг ужур-дузалыг, а ону чедип алырда: 
- Чем шынарын экижидер, 
- Хун чурумун сагыыр; 
- Аас, думчукту 4 каът марля маска-биле дуглаар, ону 2 шак болгаш солуур, чуггаш изиг илиир-биле базар; 
- Эртенинне дадыгыышкын ажылын кылыр херек; 
- Арыг агаарга агаарлаашкын; 
-Арага, таакпыны хорууру чугула. 

Эмчинин сумелери: 
-Хой улус чыылган черже чаш уругларын эдертпес; 
-Грипп аарыы нептереп турда думчуунун аскын оксолиновая мазь биле чаар, азы пихтовая масло бир эвес чок болза анаа растительное маслону чаап болур. Думчук кургаг турда вирус дурген чышпынар, ынчангаш думчукту оттурер (бир стакан сугга 1 бичии омааш ишти дусту эзилдиргеш, чаштырар спрейге куткаш чаштырар). 
-Эртен кежээ интерферонну 3-4 дамдыны дамдыладыр, вируска удур туржур эмнерни (арбидолду, циклоферону, анаферону) ижер. 
-Гриппке удур тарылганы ой-шаанда (октябрь, ноябрь айларда) тарытырар. 
Кадыынарны камнанар, ылангыя чаш уругларны эки хайгааранар, суг-думаалап чодуруп эгелээрге дораа эмчиге коргузер. База катап эмчилернин сумези-биле: «Кажан-даа боттарынар эмнээрин оралдашпанар!» 

Силернин кадыынар, ботарынарда!!!