Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 480 НА РАССМОТРЕНИИ 458 РЕШЕНО 22

Туберкулез аарыының дугайында

Последнее обновление: 12.03.2019

Туберкулез аарыының дугайында
Туберкулез- эгезинден тура эмнетпес болза хоочурай бээр халдавырлыг (чыпшынчак) аарыгларнын бирээзи. Туберкулезтун нептеридикчизи – ооскудукчу каракка козулбес бичи микробтар. Олар онзагай быжыг къат-биле шыптынган, оске микробтарга деннээрге амы-тыны дыка быжыг, соокка-даа, изигге-даа белен олбес. Элезин-довурак аразынга 4-5 айларда, ол-шык, сериин черлерге 2-даа чыл иштинде дириг артып болур.

Кижи канчаар аарый берип болурул? ООН кол халдакчызы- аарыг кижи, ООН дукпузунге, чараазынга туберкулез микробтары чоруур, лаборатория тодарадыпкан болза, ону окпе аарыынын ажык хевири деп санаар. Ажык хевирнин окпе аарыг кижилер чараазын черже дукпуруп карга , дукпу кургай бээр, микробтар довурак-доозун-биле агаарже унер, ону кадык Кижи киир тыннып алыр. ООН уламындан хан-дамыр таварыштыр организмге тарааш ангы-ангы органнарга аарыгны тывылдырар, окпе туберкулезтуг Кижи чодуруп, азырып, чугаалажып турар уеде микробтуг чара-дукпузун бодун долгандыр чаштадып, кадык улусче агаар таварыштыр халдаар. Ажык хевирнин окпе аарыг Кижи бир суткада 7-10 млрд микробтарны дукпу-чараа-биле агаарже ундуруп турар. Долгандыр чаштаан чара-дукпу эт-херекселге, идик-хепке, шалага кургааш, доозун-биле агаарже кодурлур. Эн ылангыя бичи уруглар халдавырлыг доозунну тынгаш туберкулезтан аарыыр: шалага холдары-биле унгеп чорааш, чаш уруг микробтуг доозуннубодунга хир-биле синирер. Аарыг кижинин думчук аржыылындан, иштики хевин, чоттуннар аржыылын, орун-дожээ, аяк-савазын дамчыштыр туберкулез халдаар. Туберкулезтан аарый бээринин чылдагааны микробтун организмче катап-катап хой санныг киреринден база кижинин нити организминин суларап кошкаарындан, социал байдалындан база хамааржыр.

Аарыг канчаар эгелээрил? Эгези кижиге билдинмес болур, гриппке, бронхитке домей болуп болур. Ону илередип алыры белен эвес. Шаг тонер, ажылга туруучал, чемге хону кудулаар, кошкаар, арып эгелээр, ында-хаая баш аарыыр, эът улуг эвес изиир T-37;  37,3;  37,5;  37,6 кежээлерде, баштай кургаг чодул, соолзуредир иригниг чодул дукпурер. Дуне деридер, донар, шыырныгар, оон ынай хан дукпуруп болур.

Аарыгны тодарадып, шинчип тывар аргалары. Чылдыннва флюорография эртип чорунар (хоректин бичи чуруун тыртырар). Рестубдиспансернин ФГ-машиналары чылдынна районнарнын суурларын кезип турар. Анаа 15 хардан оору улус ыяпла эрткен турар ужурлуг. Ону организастаар улус: кожуун, суму чагыргалары, женсовет, депутаттар, фельдшерлер, полиция ажылдакчылары дузалажыр. 2-3 недель азы 1 ай ажыр ол дукпулуг чодулдуг болзунарза нити эмчиге-терапевтке киргеш, дукпу-чарааны лабораторияга 3 хун улаштыр дужаап болур. Бир эвес аараан болза дукпуге микроьбтао коступ келир.

Туберкулез аарыын эмнээри: аараан кижи чогуур уезинде, эге чадазындан ак-сеткилдиг эмнеттинери чугула. Бисте 20 ажыг куштуг эмнер бар: олар бирээде микробтарнын озуп-ковудээрин соксадыр, чамдыызы оларны чок кылдыр узуткап турар. Ийиде: дегдириишкинни соксадып, балыгларны эттиндирип турар. Уттели берген балыгларнын (каверна) кыдыында 100млн микобактериялар турар, бир эвес эм ишпес болза олар 1,5-2 хонгашла 2 каттап ковудээр. Уште: чылдынна бир хардан эгелеп бичи уругларга, школачыларга Манту пробазын салып турар. Чамдык уругларнын проба салган черинге бедик кызыл ыжык тыптып кээп болур. Ол чуну коргузуп турарыл дээрге: уругнун организминче туберкулезтун ооскудукчузу кргенин бадыткап турар. Ындыг уруглар эмчи шинчилгезин албан эртер ужурлуг, чуге дизе оларнын аразында тубекулезтан аарый берген уругларны тодарадып болур.

Окпеде аартып кээр нервилер чок болгаш , кижиге аарыг чаа эгелеп ткрда кандыг-даа халалыг чуве турбас, ынчангаш аараан улус эге чадазында ойталаар, янзы-буру чылдагааннар тып эмнетпес, эмнелгеден дезер чоруктар кайы ковей.

Эмнээшкинден дезип турар улусту 77 дугаарлыг ФЗ даяннып алгаш, судче документилерин берип турар бис, ынчангаш суд ындыг улустун херээн коргеш, приставтар эмчиже эккеп турар. Шак ындыг эмнетпейн туруар улустун аарыы  ханылап киргеш, хоочурап, колдуула ажык хевирже кирген болур. Олар аарыгны кадык улусче тарадып чоруурлар.

Туберкулезтан аараан кижи эмнээшкиннин 2 чадазын(фазазын) эртер ужурлуг. Бирги уе чадада кончуг куштуг кол эмнер ижер, сыккыртыр ужурлуг.  Чуге дизе организмче кирген микобактериялар хой хораны-биле хораннап, окпени чип, уттеп, чаа балыгларны тывылдырып, ковудедип эгелээр, ол уеде кижи боду баксырап, туруп, шылап эгелээр. Окпе иринче шилчээш, чодул-биле унуп эгелээр, эът изиир. Бо уе чадазында эмнедип тургаш эмнээшкинни узуп, чанып, дезип болбас, араганы бодаан-даа херээ чок, чуге дээрге эмнер туберкулезтун палочкаларынга ооренчиктеп, кужун чидирер. Бир эвес бо уе чадада эмнээшкиннин  туннели багай боор болза, ам-даа эмнээшкинни 6 ай чедир узадып, харын-даа кестирип эмнээшкинге чедип болур. Ийиги уе чадазы: кирип дашкаартан эмнедири, ол болза 2-3 эмни албан ижери. Нитизи биле туберкулезтун эмнээшкини 1-2 чылдын дургузунда уламчылаар. Оон соонда санаторийге, курортка кадыын быжыглап эмнедир.

Аараан кижи кончуг улуг харысаалгалыг болур: бирээде- бодун эмнедир сорулганы салып алыр. Аараан улустун аразында харысаалгалыг, ак-сеткилдиг, эки эмнедип турар кижилер база бар, олар туберкулезтан эмнеттинип алгаш, оорушку-маннайлыг чурттап, ажылдап чоруурлар. Ийиде- чоок кижилерин камгалаар , ынчангаш боду эмчиге чыдып эмнедир, микробтар чара-дукпуден читпээнде бажынче чанып болбас. Аараан кижи арыг-силигни сагыыр, орээлин агаарладыр, оон орээлинге ьичии уруглар турбас ужурлуг. Оорээлдин шалазын арыглап тургаш ширбип болбас, чугле чуур, чогуур холумактар-биле (хлорамин, жавелион) дезинфекция арыглаашкынын кылыр. Тускай дукпурер савалыг (плевательница) болур, ол сава 2 хире турар ужурлуг, аастыг бичии шил банка саваларын ажыглап болур. Бирээзи хлораминниг холумакка 12 шак чыдар.

Идик-хевин кадык улус хевинге солувас, ангы целлофан хапка суп алыр, чуурда 2% содалыг сугга хайындырар ( 1литр сугга 1 улуг омааш ишти сода холуп алыр). Кады турар чоок ог-булезинин кежигуннери чылда 2 картап флюорографияны эртер, кузун, чазын эмчиге кээп шинчиткеш, камгалал эмни ижер. Чанынарда ажык хевирнин окпе аарыглаг Кижи бар-даа болза, шак бо хемчээлдерни сагып, кылып кууседип турар болза ог-буледен кым-даа аарывас ужурлуг.

Бичиивистен тура кадыывысче улуг сагыштан салыылынар! Спортун янзы-буру хевирлери-биле найыралдажып, арыг агаарже ургулчу дыштанып, чайгы уеде хемге эштип организмни быжыктыраалар! Бичии чараш Тывавыстын кадык-шыырак, чоргаар ээлери болуулунар. Бугу багай чанчылдардан адырлып корээлинер: арагалаашкын, таакпылаашкын, чалгаа чоруктан, чер кезип диленир, контейнерлер ужээр, хир-чамдан адырлып, сулдевисти бедидээлинер!

Чылдынна туберкулезтан 200 ажыг аныяк-оскенни, оон аразында чаштарны оскунуп турар бис. Туризм канчап сайзыраарыл, бай капиталист туберкулез хой деп дыннааш, бисче канчап кээрил. Туризм бистин Республикага улуг дуза, сайзыраарывыска улуг идиг боор ийик. Ынчангаш оске чурттарда, регионнарда ышкаш туберкулез чок ог-буле,кудумчу, суур, кожуун дээш шимчээшкинни эгелээр болза эки. Чугле эмчи ажылдакчылары туберкулезту эвээжедип шыдывас.