Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 480 НА РАССМОТРЕНИИ 458 РЕШЕНО 22

Чыжыргана чуге ажыктыгыл? 

Последнее обновление: 12.03.2019

Чыжыргана чуге ажыктыгыл? 


1. Эн-не баштай чыжыргана сески векте тибет медицина бижиктеринде унген. Ол эм кылдыр Кыдатка шаандан тура ажыглаттынып турган; 
2. Чыжырганада 190-дан хой чемиштиг будумелдер бар, ынчангаш ону «ыдыктыг чимис» деп адап турган; 
3. Чыжыргананын чимизинде «С» витамин лимонга бодаарга 10 катап ковей; 
4. Чыжыргананын картында серотонин (аас-кежик гормону) ковей чоруур – банан болгаш шоколадка деннээрге, мун катап ковей; 
5. Чыжыргана -40 градус сооктарны шыдажыр болгаш дендии изигде база кургап, катпас; 
6. Чыжыргана узу ыжыкка болгаш бактерияларга удур шынарлыг, чымчак кеште эде тургустуунушкун ажылдарынга дузалыг, сахарный диабетти, атеросклерозту, кеш аарыгларын ооскутпес шынарлыг; 
7. Чыжыргананын урезиннеринден хайындырган чулуу куду олуртур шынарлыг; 
8. Чыжыргана куштуг антиоксидант (мага-ботту арыглаар шынарлыг); 
9. Чыжыргана холуксаалыг косметиктиг препаратар дырышкактар тыптырын чайладыр шынарлыг, кешти чемишчидер болгаш чаартыр; 
10. Чыжыргана чулуу баштын кургаг болурун, кургуякты болгаш баш дугунун дужер чуулдерни чайладыр шынарлыг. 

Билип алыры артык эвес: 
Хунун-не чангыс стакан чыжыргана чулуун азы чыжыргана холуксаалыг шай ижер болза, иммунитединер быжыгар, караанар костуру экижиир, баарынар арыгланыр болгаш арын-башта дырышкактар тыптыры чайлап турар. Хунун-не чемге чыжыргана каттарын ажыглаар болза хан-дамырынар арыгланыр, окпе, чуректин ажылдаарын ойлээр. 
Чыжыргананы кышкы уеде ажыглаары таарымчалыг, чуге дизе ол уеде организмге витаминер болгаш микроэлементилер хой хереглеттинер. Чыжыргананын катары ажыктыг шынарын, амданын дона бергенде безин чидирбес.