Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 480 НА РАССМОТРЕНИИ 458 РЕШЕНО 22

ОНКОЛОГТУГ ААРЫГЛАР.

Последнее обновление: 12.03.2019

ОНКОЛОГТУГ ААРЫГЛАР.


Хоралыг ыжыктар деп чул? Хоралыг ыжыктар-ийи чус янзылыг аарыгларнын будун болуу болур. Оларнын аразында ниитилешкек чуул аарыг кижинин организминин хензиг кезектери- клеткаларнын оскерлиишкиннеринден эгелээр. Клеткалар доктаамал кырып, олуп турар, оларнын орнунга чаа клеткалар тыптыр. Клеткаларнын улеттинери чурумчуттунган чуул болур. Ынчалза-даа чамдыкта ур чурум хажыттынып, клеткалар улеттинери, ыжык тыптып келир. Ыжык хоралыг эвес болза, оон клеткалары мага-ботка таравас болур. А бир эвес ол клеткалар тарап эгелээр болза- ону Хоралыг Ыжык деп тодарадыр. Шак ындыг ыжыкты эмневес болза, ол кожазында тканьнарны узуткап эгелээр болгаш, оон клеткалары хан агымы азы лимфалар системазын дамчыштыр оске органнарже кирип, анаа улеттинерин уламчылап, чаа ыжыкты (метастаз) хевирлээр. 
ХОРАЛЫГ ЫЖЫК КАНЧАП ТЫПТЫП КЕЛИРИЛ? Генетиктиг кодтун оскерлиишкини-биле тайылбырлатыннар. Дириг клетка бурузу оскерлип, баксырап, мутацияга таваржып болур. Рактын тыптырынга айыылдыг чуулдер: шын эвес чемненири-35%, таакпылаары-30%, вирустар, бактериялар-10%, шын эвес сексуалдыг бодун алдынары-7%, арага ижери-5%. 
ХОРАЛЫГ ЫЖЫКТАРНЫН КАНДЫГ ХЕВИРЛЕРИ БАРЫЛ? 
Хоралыг ыжыктарнын ийи чус ажыг хевирлери бар: эриннин хоралыг ыжыы, эмигнин хоралыг ыжыы, окпенин, ижин-шойундунун, баарнын, уруг савазынын аксынын хоралыг ыжыы оон-даа оске хевирлери. 
ИМ ДЕМТЕКТЕРИ. 
Кичээнгей салыры чугула чамдык им-демтектери-бар:ыжыктар, чодул, тыныштаары, ижин-шойундунун ажылында оскерилгелер, хан агыышкыны, каразынчыг меннер, чылдагаан чокка дензи чидирери. 
КАРАЗЫНЧЫГ ИМ-ДЕМТЕКТЕР ТЫПТЫП КЕЛЗЕ, ЧУНУ КАНЧААРЫЛ?
Эмчиге кирер. Эмчи аарыг кижини шинчип коргеш, им-демтектерге хамаарышкан айтырыгларны салгаш, чогуур анализтерни дужаадыр: хан-анализи, рентген, УЗИ.
ШИНЧИЛГЕ ЧОРУДАРЫНЫН СТАНДАРТЫ: Кешти , эриннернин болгаш аас иштинин шараланчак картын шинчиири, ижинни, эмиг бестерин боостаа безин, лимфа дуушкуннерин хол-биле тудуп-суйбап шинчиири, дорт шоончуну салаа-биле шинчиири, уруг савазынын аксын болгаш цервикалдыг каналдын цитологтуг мазогун алыр. 
ЭМЧИ ОНКОЛОГТУГ ААРЫГГА КАРАЗЫГ САЛГАН БОЛЗА, доп дораан онколог эмчиже чорудар. А онколог эмчи немелде шинчилгелерни чорудар болгаш эмнээшкинни доктаадыр.