Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 476 НА РАССМОТРЕНИИ 454 РЕШЕНО 22

Суур-оол Александра Хопуйевна

Последнее обновление: 03.04.2019

2019 ЧЫЛ БИСТИН ТЫВАВЫСТА АЖЫЛЧЫН КИЖИНИН ЧЫЛЫ КЫЛДЫР ЧАРЛАТТЫНГАН. 

 

Мээн кырган – авам Суур-оол Александра Хопуйевна Булун-Терек суурнун ат- сураглыг, хундуткелдиг, хоочун чурттакчызы. Кырган – авам бодунун чурттап эрткен амыдыралынын дургузунда хой чувени корген. Ындыг кижилерни чон «корбээн чувези чок, кодурбээн хонээ чок» кижи деп чугаалажыр болгай.Александра Хопуйевна амыдырал – чуртталгазынын нарын болгаш берге оруктарын эртип келген. Оон аныяк чылдары мал ажылы- биле ханы холбашкан. Уенин хогжулдези, тевии ындыг турган. Анаа олурар ужур чок. 
Кырган- авамнын алыс торээн ынак чери- коктуг, шыктыг Булун-Терек (Кызыл-Даг) ол. Ынчангаш ол Кызыл-Дагга зоотехниктеп шудургу ажылдаан. Чаа, аас- кежиктиг колхозчу амыдыралды тургузарынга ол бодунун биче эвес ууле- хуузун киирген. Ынчангаш ол оскен- торээн чонунга хундуткелдиг чораан. 
Кырган- авам аныяанда узун- бедик, чаражы-даа аажок кижи чораан. Ол аьт мунуп алгаш чорда, таан чараш, коруштуг. Ол бодунун мал ажаалдазын арга- дуржулгазын аныяк малчынарга кузелдии – биле айтып берип чораан. РФ база ТР хой санныг хорек орденеринин эдилекчизи. 
Бо уеде Булун-Терек суурда 86 харлап амыдырап чоруур 7 уругларынын 29 уйнуктарынын хой, хой торелдеринин , кожа чуртап турар эштеринин чоргааралы болур Александра Хопуйевна Суур-оол