Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 480 НА РАССМОТРЕНИИ 458 РЕШЕНО 22

РАК аарыындан аарывас дизе чуну канчаар ужурлуг бис?

Последнее обновление: 23.07.2019

РАК аарыындан аарывас дизе чуну канчаар ужурлуг бис?
*РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (эмиктин рак) аарыы:
1.херээжен чон БОТТАРЫ эмиин хунунне тудуп хынаар, бир эвес аарышкылыг болза, оскерилгелер бар болза-хирург азы гинеколог эмчиже дурген келир!!!
2.Эмиин УЗИге тыттырар!
3.Хар-назынны 40 хардан оору улус АЛБАН МАММОГРАФИЯ эртирер!
4. Мастопатия,фиброаденома деп диагноз салып каан улус ГИНЕКОЛОГТУН УЧЕДУНГА тургаш, чылда 2 катап эмнээшкинни, хынадыгны эртер!!!

*РАК ШЕЙКИ МАТКИ деп аарыгдан аарывас, хоравас дизе чуну канчаар ужурлуг бис???
1.Чылда 1 катап АЛБАН СМОТРОВОЙ кабинетке МАЗОК-ЦИТОЛОГИЯ эртер!
2.Эрозия шейки матки деп диагностуг улуг ГИНЕКОЛОГКА КОЛЬПОСКОПИЯ эртер, эмнээшкинни алыр!!!
3.РАК шейки матки деп аарыгдан хынаныыр деп бодаар болза АНАЛИЗ крови на ВИРУС ПАПИЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ) деп анализти толевирлиг Кызылдын КОЖВЕНге баргаш дужаап аап болур!!!
4. РАК шейки матки деп аарыгдан камгаланыыр деп бодаар болза ТАРЫЛГА- «ЦЕРВАРИКС» деп вакцинаны 12 хардан 26 харлыг херээжен чон боттары толеп алгаш салдырып аап болур, 3 катап ол вакцинаны тарыырынга 15 мун акша херек болур.

*РАК ЖЕЛУКА деп аарыгдан аарывас,хоравас дизе???
1.ШЫН чемнениир!!!
2.ИЗИГ температуралыг чем чивес (80С оору чем чип болбас);
3.ГАСТРИТ, ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ деп аарыглыг улус чылда АЛБАН эмнээшкинин алыр, ФГДС (зонд ажырар аппаратка хынадыр!!!
4.Ижин-баары аарыг улус терапевтке келгеш УЗИже направлениеден алгаш хынадып алыр!!!
5.Аргалыг-ла болза сугнун шынары багай болганы-биле бажыннарга ФИЛЬТРЛЕП сугну ижер болза эки!!!
6. Тывавыстын АРЖААННАРЫНЧЕ албан показание биле дыштанып-эмнээшкин алыр, ол аржаан кайы аарыгны эмнээр деп чуулду тодаргай билип алгаш баар!!!
Чуге дизе рак аарыгларын шын эвес аржаанче барган тунелинде рак аарыгларынын тыптырын дургедедиптер бооп турар!!!

Ынчангаш, Хундулуг Чоннувус, *кадыывысты камнап, баш бурунгаар эмненип тураалынар!!!
*чоок кижилеривисти камгалап алыылынар!!!
*Чоннувус УЗУН НАЗЫЛЫГ болзун!
*Аныяк оскен КАДЫК болзун!!